• จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นประจำในวันเสาร์แรกของทุกเดือน
 • การจัดประชุม Interhospital Grand Round, Surgical Review, Pathological Conference และ X-ray Conferenceเป็นประจำในวันเสาร์แรกของทุกเดือน
 • การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ทางด้านศัลยกรรมเป็นจำนวนหลายเรื่อง ที่ส่งมาจากแพทยสภา โดยผ่านทางราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดยการดำเนินงานของโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายจริยธรรม
 • เดือนมกราคม

      จัดประชุม IASG International Post Graduate course

 • เดือนพฤษภาคม

      จัดประชุมอบรมระยะสั้น

 • เดือนมิถุนายน

      จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับศัลยแพทย์ประจำบ้าน เนื่องจากในโอกาสที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • เดือนกรกฎาคม

      การจัดประชุมวิชาการ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 • ร่วมส่งหัวข้อจากชมรมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้เข้าบรรยาย
 • มอบรางวัล Young Investigator Award ในการประกวดผลงาน
 • การเสนอชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์ ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • เดือนกันยายน

      สมาคมฯ ร่วมวางพวงมาลา ในวันที่ 24 กันยายน ของทุกๆ ปี เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช

 • เดือนตุลาคม

      จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

 • เดือนพฤศจิกายน

      - จัดการประชุมวิชาการประจำปี และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

      - มอบรางวัลศัลยแพทย์ดีเด่นประจำปี

      - จัดให้มีการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน

   
   
 
     
     
ข่าววันที่ 07-01-2011    
โดย: สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์    
     
     
     
     
     
 
         
 
.