จำนวน     ครั้ง
   
 
 
 
 
 

รายนามคณะกรรมการบริหาร

สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วาระ 2560-2562
 


รูปถ่าย
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
       
  1 ศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
  2 ศาสตราจารย์นายแพทย์ทองอวบ อุตรวิเชียร ที่ปรึกษา
  3 ศาสตราจารย์นายแพทย์จอมจักร จันทรสกุล ที่ปรึกษา
  4 พลตำรวจตรีนายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ ที่ปรึกษา
  5 พลอากาศเอกนายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ที่ปรึกษา
  6 ศา่สตราจารย์นายแพทย์ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์ ที่ปรึกษา
  7 พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
  8 พลโทนายแพทย์นพดล   วรอุไร ที่ปรึกษา
  9 นายแพทย์วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
10 นายแพทย์ธนพล ไหมแพง ที่ปรึกษา
11 นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ที่ปรึกษา
12 พลเอกนายแพทย์ปริญญา ทวีชัยการ ที่ปรึกษา
     13 นายแพทย์ทรงชัย สิมะโรจน์ ที่ปรึกษา
     14 นายแพทย์ไพศิษฐ์ ศิริวิทยากร ที่ปรึกษา
15 นายแพทย์เสถียร ธรรมทวีธกุล ที่ปรึกษา
16 นายแพทย์ชาญเวช ศรัทธาพุทธ ที่ปรึกษา
  17 พลตรีนายแพทย์สุทธจิต ลีนานนท์ ที่ปรึกษา
  18 พลตรีนายแพทย์วิชัย วาสนสิริ นายกสมาคม
19 นายแพทย์วิทูร ชินสว่างกุล อุปนายก คนที่ 1
     20 นาวาอากาศเอกนายแพทย์ปณต ยิ้มเจริญ ประชาสัมพันธ์
21 นายแพทย์ศุภกานต์ เตชะพงศธร เหรัญญิก
22 พันเอกนายแพทย์สุขไชย สาทถาพร อุปนายก คนที่ 2/ประธานฝ่ายวิชาการ
  23 นาวาอากาศตรีนายแพทย์พุชฌงค์ ทิมรัตน์ กรรมการ
24 พันเอกนายแพทย์ธัญญ์ อิงคะกุล ปฏิคม
25 นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน นายทะเบียน
  26 ศาสตราจารย์นายแพทย์พรพรหม เมืองแมน เลขาธิการ
2ุ7 รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ กรรมการ
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ์ กรรมการ
  29 นายแพทย์สันติ โลกเจริญลาภ กรรมการ
  30 นายแพทย์ปรีชา ศิริทองถาวร ที่ปรึกษา
  31 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวนุช คงด่าน กรรมการ
  32 นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ กรรมการ
  33 นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ กรรมการ
  34 รองศาสตราจารย์นายแพทย์วรุตม์ โลห์สิริวัฒน์ กรรมการ/ผู้แทนชมรมศัลยศาสตร์โรคติดเชื้อ
  35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิภูษิต แต้สมบัติ กรรมการ
  36 ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร กรรมการ
37 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปิยนุช พูตระกูล กรรมการ
  38 นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ กรรมการ
  39 นายแพทย์สรวิชญ์ วิจิตรพรกุล กรรมการ
  40 นายแพทย์สมประสงค์ ทองมีสี กรรมการ
  41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ กรรมการ
42 ศาสตราจารย์นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร ผู้แทนสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดฯ
43 นาวาอากาศเอกนายแพทย์นพดนัย ชัยสมบูรณ์ ผู้แทนชมรมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่ฯ
44 นายแพทย์ชัยณรงค์ พลานุสิตเทพา ผู้แทนชมรมศัลยกรรมด้วยกล้องฯ
45 นายแพทย์พุทธิพร เย็นบุตร ผู้แทนชมรมศัลยแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ
46 นายแพทย์อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ ผู้แทนสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดและทางเดินอาหารฯ
47 นายแพทย์ประกาศิต จิรัปปภา ผู้แทนสมาคมโรคเต้านมฯ
48 แพทย์หญิงกุสุมา ชินอรุณชัย ผู้แทนสมาคมแผลไหม้และสมานแผลฯ
49 นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา ผู้แทนศัลยศาสตร์โรคตับ
50 แพทย์หญิงอรรจนา เตชะกำพุช ผู้แทนศัลยศาสตร์ไส้เลื่อน

 
 
 
กลับหน้าหลัก