จำนวน     ครั้ง
   
 
 
 
 
 

รายนามคณะกรรมการบริหาร

สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ 2558-2560

1.  นายแพทย์ทรงชัย สิมะโรจน์ นายก
2.  นายแพทย์สุทธจิต ลีนานนท์ อุปนายก คนที่ 1
3.  นายแพทย์ไพศิษฏ์ ศิริวิทยากร อุปนายก คนที่ 2 
4.  นายแพทย์ปณต ยิ้มเจริญ ประชาสัมพันธ์
5.  นายแพทย์สุขไชย สาทถาพร เลขาธิการ
6.  นายแพทย์ศุภกานต์ เตซะพงศธร รองเลขาธิการ/ผู้แทนชมรมศัลยศาสตร์ไส้เลื่อนฯ
7.  นายแพทย์วิชัย วาสนสิริ เหรัญญิก/ผู้แทนสมาคมโรคเต้านมฯ
8.  นายแพทย์ปิยะ เตียวประเสริฐ ปฏิคม
9.  นายแพทย์อภิชัย ไชยโรจน์ นายทะเบียน
10.  นายแพทย์พรพรหม เมืองแมน ประธานฝ่ายวิชาการ/ผู้แทนชมรมไฟไหม้ฯ
11.  นายแพทย์พุชฌงค์ ทิมรัตน์ กรรมการ/ผู้แทนชมรมศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารฯ
12.  นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์ กรรมการ
13.  นายแพทย์ปรีชา ศิริทองถาวร กรรมการ
14.  นายแพทย์เสถียร  ธรรมทวีธิกุล กรรมการ
15. นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ กรรมการ
16. นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ กรรมการ
17. นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ กรรมการ
18. นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร กรรมการ
19. นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน กรรมการ
20. นายแพทย์วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา กรรมการ
21. นายแพทย์จักรพันธ์ เอื้อนรเศรษฐ กรรมการ
22. นายแพทย์รัฐพลี ภาคอรรถ กรรมการ
23. นายแพทย์บัณฑูร นนทสูตร กรรมการ
24. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ชัยนาภาพงษ์ กรรมการ
25. นายแพทย์วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล กรรมการ/ ผู้แทนสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
26. นายแพทย์ภิเษก บุญธรรม ผู้แทนชมรมศัลยศาสตร์โรคติดเชื้อฯ
27. นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร ผู้แทนสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดฯ
28. นายแพทย์สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ ผู้แทน ชมรมศัลยศาสตร์โรคอ้วนแห่งประเทศไทย
29. นายแพทย์ต้น คงเป็นสุข ผู้แทนชมรมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่ฯ
30. นายแพทย์ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้แทนชมรมศัลยศาสตร์โรคตับฯ
31. นายแพทย์จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ ผู้แทนชมรมศัลยกรรมด้วยกล้องฯ
32. นายแพทย์ธีระวุฒิ คูหะเปรมะ

ผู้แทน ชมรมศัลยแพทย์มะเร็ง (ประเทศไทย)

 
 
 
กลับหน้าหลัก