จำนวน     ครั้ง
   
 
 
 
 
 

 

ปี พ.ศ. 2545
การก่อตั้งสมาคมฯ

 

         ได้มีการริเริ่มตั้งแต่สมัยที่ พล.ท. นพ.อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ เป็นผู้แทนกลุ่มศัลยแพทย์ทั่วไป ผู้ที่ยื่นคำร้องขอเป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้งสมาคมฯ ประกอบด้วย ศ.นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ พล.อ.ท.นพ.กิตติ เย็นสุดใจ พล.อ.ท.นพ.อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ นพ.สุพงษ์ เขมโฆษิต และพอ.นพ.นพดล วรอุไร

          สมาคมฯ ได้รับการจดทะเบียนเมื่อ 5 มิถุนายน 2545 โดยมีสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย มี พล.อ.ท. นพ.อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ เป็นนายก    

           สมาคมฯ ท่านแรก คณะกรรมการประกอบด้วย นพ.กริช โพธิสุวรรณ อุปนายก  พอ.นพ.นพดล   วรอุไร เลขาธิการ นอ.นพ.สุพงษ์ เขมโฆษิต เหรัญญิก  นอ.นพ.เพชร เกษตรสุวรรณ ปฏิคม  นพ.อภิชัย ไชยโรจน์ นายทะเบียน  พต.อ.นพ.ทรงชัย สิมะโรจน์ ประชาสัมพันธ์  กรรมกลาง ประกอบด้วย นพ.ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์  นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ  พ.ท.นพ.ธำรงโรจน์ เต็มอุดม พ.อ.นพ.วิบุล สัจกุล  นอ.นพ.วิบูลย์ ตระกูลฮุน  นอ.นพ.ศรีชัย ชัยพฤกษ์  นพ.สุวิทย์ ศรีอัษฎาพร นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์  นพ.กำพล เลาหเพ็ญแสง และนพ.วีรชัย มหธราดล

  • จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นประจำในวันเสาร์แรกของทุกเดือน
  • งานแนะนำสมาคมฯ วันศุกร์ที่ 26กรกฎาคม 2545 ในการประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27ณ ห้องจันทบุรี-ตราด โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน
ภาพกรรมการบริหารสมาคมฯ

 
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ภาคพื้นเอเซีย (ประเทศไทย) ในระหว่างวันที่ 30 ก.ย. – 2 ต.ค. 2545 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ในหัวข้อ Update in General Surgery

 

ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย อยู่ในพระบรม  ราชูปถัมภ์

         
สมาคมฯ ได้ทำหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรุณา ให้สมาคมฯ อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ นั้นทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่ขอพระมหากรุณา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2549 โดยการดำเนินงานของอดีตท่านนายก ศาสตราจารย์พลโทนายแพทย์นพดล วรอุไร

 
 ภาพที่ตั้งสำนักงานถาวรของสมาคมฯ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีชั้น 11
 

สำนักงานถาวรของสมาคมฯ

          เพื่อให้สมาคมฯ ได้มีสำนักงานเป็นการถาวรต่อไปในอนาคต  พล... นพ.อวยชัย  เปลื้องประสิทธิ์ นายกสมาคมฯ ได้แจ้งความจำนงจองพื้นที่ ชั้นที่ 11  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย 195ตารางเมตรไว้แล้ว  ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนค่าจองพื้นที่จาก ศ.นพ.อรุณ  เผ่าสวัสดิ์  ที่ได้กรุณามอบรายได้ส่วนใหญ่จากการจัดประชุมวิชาการร่วมครั้งที่ 1 ที่ผ่านมาให้แก่สมาคมฯ

 
 
 

 
 
 
กลับหน้าหลัก